BEL DIRECT: 06-12259191

PRIVACY VERKLARING

 

JHF Bestratingen, gevestigd aan de Lange Hage 6 9055 NA te Britsum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: www.jhfbestratingen.nl - info@jhfbestratingen.nl - 06-12259191

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

 

JHF Bestratingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • E-mail adres
 • bankrekeningnummer
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jhfbestratingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

JHF Bestratingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen en e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • JHF Bestratingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

 

JHF Bestratingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JHF Bestratingen) tussen zit, JHF Bestratingen gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

Computer met Windows 10, Office (Word, Excel en Outlook), betaalde virusscanner voorzien van firewall, offline back-up systeem waar de boekhouding versleuteld opgeslagen wordt.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 

JHF Bestratingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën ) van persoonsgegevens:

 

 • (Categorie) persoonsgegevens ˃ 8 jaar ˃ Belasting
 • Personalia ˃ 8 jaar ˃ Belasting
 • Adres ˃ 8 jaar ˃ Belasting
 • Telefoonnummer ˃ 8 jaar ˃ Belasting
 • E-mail adres ˃ 8 jaar ˃ Belasting
 • Delen van persoonsgegevens met derden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

JHF Bestratingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Cookie, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

 

JHF Bestratingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op u privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JHF Bestratingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jhfbestratingen.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw ID bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.

 

JHF Bestratingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.Nl/nl/contact-met-de--autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

 

JHF Bestratingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact op via info@jhfbestratingen.nl JHF Bestratingen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Sterk wachtwoord voor toegang PC
 • Beveiliging toegang telefoon d.m.v. pincode of vingerafdruk
 • Regelmatig controle systeem op virussen, spy- ad- en scareware
 • Offline Back-up

 

 

 

Home         Projecten        Contact       Privacy

Made by Silvan Fennema Design

 

BEL DIRECT: 06-12259191